Privacy Verklaring

 Privacyverklaring 

Ergotherapie bij Werk, gevestigd aan Spoorlaan 2a, 2411 ER Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.ergotherapiebijwerk.nl/ 
Spoorlaan 2a, 2411 ER Bodegraven 
+31 6 21 48 55 79 

Dhr. E. Windhorst is de (extern aangestelde) Functionaris Gegevensbescherming van Ergotherapie bij Werk. Hij is te bereiken via ezra@surelock.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Ergotherapie bij Werk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, dit vanuit onze wettelijke verplichting tot het voeren van een gedegen cli├źntenadministratie. Hieronder vind je een overzicht van de soort persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Geboorteplaats 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Ergotherapie bij Werk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

– gegevens rondom jouw gezondheid 
– burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Ergotherapie bij Werk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Om goederen en diensten bij je af te leveren 
– Ergotherapie bij Werk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de zorgverzekering. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Ergotherapie bij Werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de voorgenoemde (categorie├źn) van persoonsgegevens: 7 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ergotherapie bij Werk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ergotherapie bij Werk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Ergotherapie bij Werk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ergotherapie bij Werk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar britt@ergotherapiebijwerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ergotherapie bij Werk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Ergotherapie bij Werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via britt@ergotherapiebijwerk.nl 

Scroll naar boven